I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla popisují zásady poskytování služby zasílání Newsletteru Internetového obchodu Kidealo.cz (dále jen „Pravidla pro odběr Newsletteru“) společnosti Noski Noski společnost s ručením omezeným se sídlem ul. Aleja Harcerska 3D lok. 3, 41-500 Chorzów, Polsko (EU), zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Katovice, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000970821, NIP (DIČ) 627-277-79-64 (IČ) REGON 522022440, BDO 000568015, základní kapitál 11.500,00  PLN, e-mailová adresa: kontakt@kidealo.cz.

2. Pojmy psané velkým začátečním písmenem, které nejsou definovány v Pravidlech pro odběr Newsletteru, mají význam dleObchodních podmínek Internetového obchodu, pokud není v těchto Pravidlech pro odběr Newsletteru stanoveno jinak.

II. SLUŽBA ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

1. Odběr Newsletteru (uzavření smlouvy o poskytování Newsletteru) je možný pouze pokud Zákazník správně provede následující kroky:

a) poskytnutí své e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu v rámci Internetového obchodu (např. prostřednictvím příslušného formuláře); a
b) vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím příslušného komunikačního kanálu (e-mail a/nebo telefon); vyjádření souhlasu s Pravidly pro odběr Newsletteru (např. zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na příslušné tlačítko); následným kliknutím na aktivační odkaz zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu (aktivační odkaz se vztahuje pouze na Newsletter zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu).

2. Služba zasílání Newsletteru zahrnuje:

a) zaslání obchodních informací o produktech a službách Noski Noski, zejména informací o aktuálních propagačních akcích, nabídkách, slevách a marketingových kampaních Zákazníkovi, který poskytl Noski Noski svou e-mailovou adresu, elektronickými prostředky; nebo/a
b) zaslání obchodních informací o produktech a službách Noski Noski, zejména informací o aktuálních propagačních akcích, nabídkách, slevách a marketingových kampaních Zákazníkovi, který poskytl Noski Noski své číslo mobilního telefonu.

3. Newsletter je poskytován bezplatně po dobu neurčitou.

4. Zákazník je povinen zejména:

a) používat Newsletter způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a neporušuje práva třetích osob, v souladu s ustanoveními Pravidel pro odběr Newsletteru, jakož i se zvyklostmi a zásadami společenského soužití přijatými v této souvislosti;
b) poskytnout Noski Noski všechny potřebné údaje, a to pravdivé a aktuální;
c) aktualizovat údaje poskytnuté Noski Noski v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování Newsletteru;
d) nezpřístupňovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu žádný obsah zakázaný platnými právními předpisy, zejména obsah, který porušuje vlastnická autorská práva třetích osob nebo jejich osobní práva.

5. Zobrazení Newsletteru, včetně uzavření smlouvy o poskytování Newsletteru, vyžaduje, aby koncové zařízení a IT systém Zákazníka splňovaly následující minimální technické požadavky: počítač nebo jiné zařízení (v případě Mobilní aplikace – přenosné zařízení) musí být připojené k internetu (v případě Mobilní aplikace - přenosné zařízení) s  minimálním rozlišením obrazovky 1280 x 720 pixelů, vybavený alespoň jedním z těchto webových prohlížečů: Chrome verze 94 a vyšší, Internet Explorer verze 11 a vyšší, Firefox verze 93 a vyšší, Edge verze 94 a vyšší, Safari verze 14 a vyšší, Opera verze 80 a vyšší, podporující Java Script a umožňovat ukládání souborů cookies a v případě Newsletteru zasílaného formou SMS na mobilní telefonní číslo je nutné mít mobilní telefon. Zákazník musí mít aktivní e-mailovou adresu a/nebo aktivní číslo mobilního telefonu.

6. Používání Newsletteru jako Elektronické služby je spojeno s typickými hrozbami souvisejícími s přenosem dat přes internet, jako je šíření údajů Zákazníka, neoprávněný přístup k nim nebo jejich ztráta. Noski Noski a Zákazník jsou povinni přijmout opatření směřující k minimalizaci těchto rizik.

III. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje Zákazníka zpracovává Noski Noski jako správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro využívání služby zasílání Newsletteru.

2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů a souborů cookies.

IV. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. Zákazník má možnost se kdykoliv a bez udání důvodu z odběru Newsletteru odhlásit (ukončit smlouvu o poskytování Newsletteru), a to kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v každém newsletteru odeslaném Zákazníkovi e-mailem; v případě SMS Newsletteru prostřednictvím uvedeného telefonního kontaktu. Odhlášení pouze jednoho z odběrových kanálů Newsletteru nezpůsobí automatické odhlášení i z druhého odběrového kanálu Newsletteru.

2. Noski Noski  může smlouvu o poskytování Newsletteru kdykoli vypovědět se čtrnácti (14) denní výpovědní lhůtou, a to z následujících závažných důvodů:

a) změna právních ustanovení upravujících poskytování elektronických služeb společností Noski Noski, která se dotýkají vzájemných práv a povinností uvedených ve smlouvě o poskytování Newsletteru nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení dozorových úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;
b) změna způsobu poskytování služeb z technických nebo technologických důvodů, např. aktualizace technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech pro odběr Newsletteru;
c) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel Newsletteru, zavedením nových, změnou nebo zrušením ze strany Noski Noski stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují Pravidla pro odběr Newsletteru;
d) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb subjekty spolupracujícími s Noski Noski zavedením nových, úpravou nebo odebráním stávajících funkcí nebo služeb těmito subjekty, které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Noski Noski.

3. Noski Noski zašle oznámení dle odst. 2 výše na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené Zákazníkem při přihlášení k odběru Newsletteru.

4. Noski Noski je oprávněna odepřít Zákazníkovi jakékoliv další právo na používání Newsletteru, jakož i vypovědět Zákazníkovi smlouvu o poskytování Newsletteru se sedmi (7) denní výpovědní lhůtou v případě hrubého porušení bodu II. odst. 4 písm. a Pravidel pro odběr Newsletteru Zákazníkem.

5. Noski Noski může tato Pravidla pro odběr Newsletteru změnit na základě alespoň jednoho z důvodů uvedených v odst. 2 výše.

6. V případě změn Pravidel pro odběr Newsletteru zpřístupní Noski Noski aktualizovaný text Pravidel pro odběr Newsletteru zveřejněním v rámci Internetového obchodu a prostřednictvím informace zaslané na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem při registraci k odběru Newsletteru nebo prostřednictvím SMS zaslané na uvedené telefonní číslo s odkazem, který Zákazníkovi umožní přečíst si aktualizované znění Pravidel pro odběr Newsletteru a uložit ho.

7. Změna Pravidel pro odběr Newsletteru nabývá účinnosti 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. Zákazník má právo vypovědět smlouvu o poskytování Newsletteru do 14 dnů ode dne oznámení změny Pravidel pro odběr Newsletteru.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla pro odběr Newsletteru jsou platná od 22.03.2023.

2. Smlouva o poskytování Newsletteru se uzavírá v českém jazyce.

3. Zápis, zabezpečení a zveřejnění podstatných ustanovení uzavřené smlouvy o poskytování Newsletteru probíhá zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo SMS na telefonní číslo, které Zákazník uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.

4. V záležitostech, na které se nevztahují Pravidla pro odběr Newsletteru, platí obecně platná ustanovení českých zákonů.